O UCZELNI

Instytut Teologiczny jest ekumeniczną szkołą teologiczną, utworzoną na podstawie Statutu Kościoła oraz Prawa Kanonicznego.

Instytut jest universitas docentorum et scolarium – braterską wspolnotą ludzi poszukujących prawdy, dobra i piękna w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa. Etos universitas wyraża się w ekumenizmie, tolerancji oraz dialogu religijnym, kulturowym i naukowym.

Celem Instytutu jest umożliwienie osobom świeckim i zakonnym pogłębienia wiedzy teologicznej.

Studia odbywają się systemem zaocznym, trwają ….

Zajęcia dydaktyczne w uczelni odbywają się we wszystkie soboty roku akademickiego począwszy od października. Studia mogą podjąć osoby zakonne i świeckie akceptujące w całości regulamin studiów oraz towarzyszącą im formację duchową.